Page path:


Zarząd KAEFER S.A.

Prezes Zarządu (CEO)

Gregor Bochynek

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów, strategii, fuzji i przejęć. Szczególnie zainteresowany rozumieniem, analizą i wnioskami wynikającymi z różnorodnych modeli biznesowych. Wcześniej pracował jako Konsultant ds. Zarządzania w PricewaterhouseCoopers w Dziale Wycen i Strategii oraz w Dziale Doradztwa Wewnętrznego i Strategii Grupowej w Deutsche Bahn AG. Od lipca 2013 roku zajmował szereg stanowisk w grupie KAEFER.

Pan Bochynek ukończył studia w zakresie zarządzania finansami (Magisterium, Uniwersytet Hohenheim) i jest certyfikowanym doradcą finansowym (Frankfurt School of Finance).

Wi­ce­pre­zes Za­rzą­du ds. Finansowych (CFO)

Ewelina Kwiatkowska

Menedżer z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem w ob­sza­rze fi­nan­sów. Wcze­śniej zdobywała doświadczenie zarówno w konsultingu jako pracownik PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz w biznesie jako Dy­rek­tor Za­rzą­dza­ją­cy w fir­mie świad­czą­cej usłu­gi fi­nan­so­we dla branży usług przemysłowych oraz jako Dy­rek­tor Fi­nan­so­wy z funk­cją Wi­ce­pre­ze­sa Za­rzą­du w bran­ży maszynowej w Pol­sce. Pani Kwiat­kow­ska do­łą­czy­ła do KA­EFER S.A. w 2019 roku jako Dy­rek­tor Fi­nan­so­wy.  

Pani Ewelina Kwiat­kow­ska studiowała Za­rzą­dza­nie Fi­nan­sa­mi, po­sia­da ty­tuł ma­gi­stra eko­no­mii oraz ukończyła akademię ICAN Institute (the Harvard Business School program). Posiada również uprawnienia doradcy podatkowego oraz kwalifikacje CIMA (Chartered Institute of Management Accountants, Wielka Brytania).

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych (COO)

Wojciech Puch

Wojciech Puch 

Inżynier z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim w zarządzaniu projektami oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Od początku kariery zawodowej związany z sektorem budownictwa przemysłowego. Do KAEFER dołączył w 2016 roku, aby poprowadzić grupę kluczowych projektów firmy. W późniejszym okresie pełnił funkcje szefa oddziału i regionu.

Pan Wojciech Puch  jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, gdzie ukończył Inżynierię Mostową, studiował również Zarządzanie Kontaktami.